توافقنامه محرمانگی Confidentiality Agreement (CA)

"توافقنامه محرمانگی" (Confidentiality Agreement (CA)) یا "توافقنامه عدم افشاء" (Non-disclosure Agreement (NDA))  که گاها" از آن با عناوینی چون "توافقنامه افشاء محرمانه" (Confidential Disclosure Agreement (CDA)) یا "توافقنامه اطلاعات خصوصی" (Proprietary Information Agreement (PIA)) یا "توافقنامه رازداری" (Secrecy Agreement (SA)) نیز یاد میشود، سندی قراردادی است که بموجب آن دو یا چند شخص حقوقی و یا حقیقی متعهد میشوند جنبه محرمانگی برخی موارد مثل اطلاعات یا مدارک مربوط به همکاری یا معامله میان همدیگر را رعایت نموده و آنها را افشاء ننمایند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
agreement ,توافقنامه ,افشاء ,محرمانگی ,disclosure agreement ,confidentiality agreement ,محرمانگی confidentiality ,توافقنامه محرمانگی ,محرمانگی confidentiality agreement ,توافقنامه محرما