توافقنامه تأمین Supply Agreement

در حقوق تجارت بین المللی توافقنامه تأمین Supply Agreement)) سندی قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (تأمین کننده یا Supplier) اقلام (کالاها ویا محصولات Goods and/or Products) مورد نیاز و درخواست طرف دیگر (خریدار یا Purchaser) را طبق سفارش او تأمین مینماید و مبلغ آنها را از خریدار دریافت میکند.

کاربرد توافقنامه تأمین عمدتا" در مواردیست که یک شخص یا شرکت تولیدی، برخی از اقلام مثل یک قطعه یا قطعات خاصی از کالا یا محصولات تولیدی خود را بنابرهر دلیلی که باشد، از یک تولیدکننده دیگر تأمین مینماید. در چنین مواردی خریدار (تولیدکننده داخلی و وارد کننده) و تأمین کننده (تولیدکننده خارجی و صادرکننده) با انعقاد یک توافقنامه تأمین توافق مینمایند که تأمین کننده، اقلام و کالاهای مورد سفارش خریدار را با مشخصات و استانداردهای معینی تولید و با قیمت مشخص و در زمان و مکانی معین تحویل خریدار نماید. ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
تأمین ,خریدار ,توافقنامه ,تولیدکننده ,کننده ,اقلام ,توافقنامه تأمین ,تأمین مینماید ,تأمین کننده ,supply agreement ,تأمین supply ,تأمین supply agreement ,توافقنام