توافقنامه نمایندگی فروش Sales Representative Agreement

       در حقوق تجارت بین المللی توافقنامه نمایندگی یا نماینده  فروش Sales Representative Agreement)) سندی قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (اصیل یا Principal) طرف دیگر خارجی (نماینده فروش یا Sales Representative) را در یک محدوده سرزمینی خاص (منطقه نمایندگی یا Territory) بعنوان نماینده  فروش کالا یا محصولات خود انتخاب نموده و نماینده فروش در قبال خدمات نمایندگی ارائه شده خود در فروش کالاها و محصولات طرف اصیل، مبلغی را بعنوان حق الزحمه نمایندگی ویا کمیسیون فروش از اصیل دریافت میکند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
نمایندگی ,نماینده ,representative ,sales ,sales representative ,نماینده فروش ,representative agreement ,توافقنامه نمایندگی ,نماینده  فروش ,sales representative agreement