توافقنامه مشارکت در مناقصه Pre-bid Joint-venture Agreement

       در حقوقی تجارت بین المللی توافقنامه مشارکت در مناقصه (Pre-bid Joint-venture Agreement) سندی قراردادی است که بموجب آن دو یا چند شخص عمدتا" حقوقی (شرکت) از دو یا چند کشورمختلف توافق مینمایند مشترکا" در یک مناقصه برگزار شده از سوی یک کارفرما (معمولا" یک دستگاه دولتی) شرکت نموده و در صورت برنده شدن در مناقصه مذکور و واگذاری قرارداد و پروژه موضوع آن به طرفهای مشارکت، آن طرفها با بکارگیری منابع مالی، فنی، تجهیزاتی و پرسنلی خود (معمولا" از طریق تشکیل و در قالب یک قرارداد جوینت ونچر یا کنسرسیوم) پروژه واگذار شده را اجرا نمایند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
مناقصه ,venture agreement ,joint venture ,توافقنامه مشارکت ,joint venture agreement