توافقنامه مشارکت Partnership Agreement

       در حقوقی تجارت بین المللی توافقنامه مشارکت (Partnership Agreement) سندی قراردادی است که بموجب آن دو یا چند شخص حقوقی ویا حقیقی از دو یا چند کشور مختلف بعنوان شریک (Partner) آورده های خود را در یک فعالیت تجارتی مشترکا" بکار گرفته و سود و زیان حاصله از این فعالیت تجاری مشترک را میان خود تقسیم مینمایند.

       کاربرد توافقنامه مشارکت در مواردی است که اشخاص مختلف بدلایل مختلفی از قبیل: نیاز به سرمایه گذاری و تأمین مالی، دانش فنی، دانش مدیریتی، تکنولوژی، کاستن از ریسکهای مختلف تجاری و مالی و سرمایه گذاری، کاستن از بار مالیات (مالیات مشارکت تک مرحله ای میباشد) و برخی ملاحظات دیگر، درصدد برمی آیند بدون تشکیل یک شرکت واجد شخصیت حقوقی مستقل، تشکیل یک مشارکت داده و فعالیت تجاری مشترک مدنظر خود را آغاز و به پیش ببرند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
مشارکت ,تجاری ,فعالیت ,حقوقی ,توافقنامه ,توافقنامه مشارکت ,تجاری مشترک ,فعالیت تجاری ,partnership agreement ,مشارکت partnership ,فعالیت تجاری مشترک ,مشارکت part