توافقنامه پیش خرید Offtake Agreement

       در حقوقی تجارت بین المللی توافقنامه پیش خرید یا پیش فروش یا خرید آتی یا معامله آتی یا بیع مؤجل Offtake Agreement)) سندی قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (خریدار/پیش خریدار) کالا یا محصولی را که در آینده موجود میشود را از طرف دیگر (فروشنده/پیش فروشنده) پیش خرید مینماید و مورد معامله در زمان مشخصی با قیمت مورد توافق به خریدار تحویل میگردد.

       در رابطه با ماهیت حقوقی Offtake ، میتوان گفت این توافقنامه نوعی عقد عهدی و سند تعهد به خرید و فروش تلقی میگردد و طی آن فروشنده متعهد به فروش و خریدار متعهد به خرید میگردد و در صورت نقض عهد هریک از طرفین، طرف دیگر میتواند طرف متخلف را ملزم به ایفای تعهد خود نماید.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
خریدار ,میگردد ,فروشنده ,توافقنامه ,offtake ,offtake agreement