توافقنامه عدم دعوت به همکاری Non-solicitation Agreement (NSA)

       در حقوقی تجارت بین المللی "توافقنامه عدم دعوت به همکاری" (Non-solicitation Agreement (NSA)) سندی قراردادی است که بموجب آن طرفین توافقنامه توافق مینمایند از دعوت به همکاری و استخدام کارکنان و مشاورین همدیگر برای مدت مشخصی خودداری نمایند.

       کاربرد این توافقنامه در مواردی است که یکی از یا هر دو طرف یک توافقنامه بیم آن دارند که طرف مقابل با دعوت به همکاری و جذب کارکنان و یا مشاورین طرف مذکور، به اطلاعات تجاری و دانش فنی و سایر اطلاعات ارزشمند آن طرف دسترسی یافته و آن اطلاعات یا دانش را در مسیر رقابت با تجارت وی بکار گیرد، از اینرو با تنظیم و انعقاد چنین توافقنامه ای در صدد برمی آیند از وقوع چنین اتفاقی پیشگیری نمایند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
توافقنامه ,همکاری ,دعوت ,اطلاعات ,solicitation agreement