توافقنامه عدم رقابت Non-compete Agreement (NCoA)

       در حقوقی تجارت بین المللی "توافقنامه عدم رقابت" (Non-compete Agreement (NCoA)) سندی قراردادی است که بموجب آن طرفین توافق مینمایند از رقابت تجاری با همدیگر در زمینه یا زمینه های خاصی و برای مدت مشخصی، رأسا" یا از طریق همکاری با شخص ثالث، خودداری نمایند.

       گرچه معمولا" توافقنامه عدم رقابت یا قید عدم رقابت (Non-competition Clause (NCC)) در روابط استخدامی و قراردادهای کاری منعقده میان کارگر و کارفرما کاربرد دارد، لیکن در معاملات و قراردادهای تجاری بین المللی نیز از این نوع توافقنامه استفاده میگردد تا بدانوسیله از اقدامات و فعالیتهای متضمن رقابت تجاری طرفین با همدیگر در زمینه خاص و در دوره مشخصی (مثلا" در مدت اعتبار توافقنامه یا مثلا" از ابتدای مدت توافقنامه تا 5 سال پس از خاتمه مدت آن) جلوگیری شود.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
توافقنامه ,رقابت ,زمینه ,تجاری ,رقابت تجاری ,agreement ncoa ,compete agreement