توافقنامه دورنزدن Non-circumvent Agreement (NCA)

       Circumvent در لغت به معنی دور زدن یا فرار کردن و در ادبیات حقوقی بمعنی دورزدن قانون یا فرار از مسئولیت قانونی با توسل به مفرهای قانونی است.

       در حقوقی تجارت بین المللی "توافقنامه دورنزدن" (Non-circumvent Agreement (NCA)) سندی قراردادی است که بموجب آن توافق میگردد یکی از طرفین (ارائه شونده یا Presentee) ایده (Idea) یا فرصت (Opportunity) شناسایی و معرفی شده از سوی طرف دیگر (ارائه کننده یا Presentor) را پاس داشته و از بهره برداری آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع خود یا شخص ثالث از طریق دورزدن ارائه کننده و بدون اجازه وی اجتناب نماید.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
ارائه ,circumvent ,ارائه کننده ,circumvent agreement ,توافقنامه دورنزدن