تفاهم نامه Memoandum of Understanding (MOU)

       در حقوق تجارت بین المللی تفاهم نامه نوعی غیرالزام آور از توافقنامه است که بموجب آن طرفهای تفاهم نامه، تفاهمات و توافقات اولیه و کلی و غیرالزام آور خود را مکتوب و مستند نموده و امضاء و تبادل مینمایند.

       علیرغم اینکه تفاهم نامه نوعا" و ماهیتا" توافقی غیرتعهدآور است، لیکن باید توجه داشت که درج قیود و موارد الزام آور در متن آن میتواند موجب الزام آور شدن آن برای یک یا دو یا همه طرفهای آن گردد. بنابراین صرفنظر از درج عنوان تفاهم نامه در صدر یک توافقنامه، ممکن است در نتیجه درج مواردی تعهدآور در متن آن، طرف یا طرفهای تفاهم نامه متعهد و ملتزم به موارد مندرج در تفاهم نامه و تقبل آثار و تبعات حقوقی ناشی از آن شوند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
تفاهم ,نامه ,طرفهای ,تفاهم نامه ,طرفهای تفاهم